THÔNG BÁO

Về việc tựu trường của học sinh năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ SA PA

TRƯỜNG MN HOA ĐÀO

 
  
 

Số: 70/TB-MNHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

Sa Pa, ngày 30 tháng 8 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tựu trường của học sinh năm học 2020 - 2021

           Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với  giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lao Cai;

            Trường Mầm non Hoa Đào thực hiện thời gian tựu trường của học sinh như sau:

1. Đối với học sinh các nhóm, lớp: Ngày 01/9/2020

- Từ 7h30 đến 8h30: Thông báo danh sách các lớp  (tại bảng tin Nhà trường).

- Học sinh tập trung tại trường để nhận lớp mới:

- Từ 8h35 phút: Các lớp ổn định tổ chức lớp.

+ 11h00: Phụ huynh học sinh đón trẻ.

2. Yêu cầu trước khi đến trường:

Phụ huynh và học sinh sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang.

Trân trọng thông báo!

            Nơi nhận:

            - Ban giám hiệu;

            - Công đoàn;

           - TTCM;

           - BTĐTN;

           - GVCN;

           - Website nhà trường;

           - PHHS;

           - Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trịnh Thị Én